Free Web Space | BlueHost Review  

หน้าหลัก ผู้บริหาร ถามตอบ สถานที่ตั้ง
รายวิชา การรับสมัคร กิจกรรม บุคคลากร

      เกี่ยวกับเรา

ประวัติโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หนองจอก)

หลักสูตรใหม่ที่เปิดสอน

 

        ตามแผนพัฒนาการศึกษากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 4 (2535 – 2539) กำหนดให้สำนักการศึกษาจัดตั้งโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร เพิ่มขึ้นปีละ 1 โรงเรียน และตามนโยบายด้านการศึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำหรับประชาชนให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้การศึกษาด้านวิชาชีพ ตามความถนัด ตามความสนใจ และนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว

        พ.ศ. 2534 เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2534 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อนุมัติโครงการจัดตั้งโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อัล – ฮุดา) เขตหนองจอก โดยใช้ที่ดินของมูลนิธิมัสยิด อัล – ฮุดา โดยได้รับงบประมาณ ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 20,572,000 บาท เพื่อก่อสร้าง อาคารและโรงฝึกงาน

        สำนักงานเขตหนองจอก ได้มีบันทึกเรียนปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อขอเปลี่ยนแปลงสถานที่สร้างโรงเรียนฝึกอาชีพกรงเทพมหานคร จากที่ดินของมูลนิธิ มัสยิด อัล – ฮุดา ไปสร้างในบริเวณที่ดินของโรงเรียนสุเหร่าลำแขก ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มอบให้ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาพิจารณา

        พ.ศ. 2535 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2535 ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาร่วมกับผู้อำนวยการเขตหนองจอก ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรม ผู้อำนวยการกองโรงเรียน พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่าง ไปตรวจดูสถานที่บริเวณศูนย์ฝึกอบรมข้าราชการกรุงเทพมหานครและโรงเรียนสุเหร่าลำแขก

       ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาพิจารณาแล้วเห็นควรย้ายสถานที่สร้างโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อัล – ฮุดา) ไปสร้างในที่ดินบริเวณสามเหลี่ยมชายธงด้านทิศใต้ของศูนย์ฝึกอบรม
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็นที่ดินของกรุงเทพมหานคร การคมนาคมสะดวก อยู่ในแหล่งชุมชนใหญ่ ประหยัดงบประมาณ และเหมาะสำหรับที่จะขยายให้มีขนาดใหญ่ขึ้นตามความเหมาะสม ซึ่งเหมาะสมกว่าที่ดินมูลนิธิ มัสยิด อัล – ฮุดา และที่โรงเรียนสุเหร่าลำแขก ซึ่งมีพื้นที่ รวมทั้งหมด 9.5 ไร่
1. ด้านทิศตะวันออก ติดถนน เชื่อมสัมพันธ์ ยาว 220 เมตร
2. ด้านทิศตะวันตก ยาว 230 เมตร
3. ด้านทิศเหนือ ยาว 125 เมตร
4. ด้านทิศใต้ ยาว 15 เมตร

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2535 คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 1 / 2535 อนุมัติให้จัดตั้งสำนักพัฒนาชุมชน โดยตัดโอนส่วนราชการจากสำนักการศึกษา คือ ฝ่ายพัฒนาอาชีพ (ฝ่ายการศึกษานอกระบบโรงเรียน) และโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครมาสังกัดตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2535 เป็นต้นไป รวมทั้งโรงเรียนฝึกอาชีพ กรุงเทพมหานคร (อัล – ฮุดา) เขตหนองจอก

พ.ศ. 2535 ใช้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนตามแบบ สนศ.264 จำนวน 1 หลัง 4 ชั้น เป็นห้องเรียนชั้นละ 3 ห้อง ขนาดของอาคารเรียน 8.40 X 4.8 เมตร และโรงฝึกงานขนาด 12 X 32.0 เมตร 1 หลัง เสาธง 1 แห่ง สร้างส้วมนักเรียน 12 ห้อง สร้างน้ำดื่ม 10 ก๊อก งบประมาณ 8,430,492 บาท

พ.ศ. 2536 ใช้งบประมาณก่อสร้างโรงฝึกงานจำนวน 1 หลัง บ้านพักครู 2 ชั้น 3 หลัง บ้านพักภารโรง 2 ชั้น 1 หลัง ก่อสร้างปรับปรุงรั้วเหล็กโปร่ง ความยาว 607 เมตร สร้างประตูเหล็กบานเปิด 3 เมตร และสร้างป้ายชื่อโรงเรียน 1 แห่งและครุภัณฑ์ จำนวน 157 รายการ

      ด้วยกรุงเทพมหานครพิจารณาเห็นสมควรจัดตั้งโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครขึ้น อาศัย อำนาจตามความในข้อ 7 แห่งระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการดำเนินงานโรงเรียนฝึกอาชีพและสารพัดช่าง พ.ศ. 2530 จึงให้จัดตั้งโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครขึ้น ณ เขตหนองจอก โดยใช้ชื่อโรงเรียนนี้ว่า “โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หนองจอก)” ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2536
    

 

 

 

 
วิชาฐานข้อมูลเบื้องต้น
วิชาอินเตอร์เน็ต
วิชาออกแบบเวป
วิชาเขียนโปรแกรมคอมเบื้องต้น

โทร 02-5432903 ,  02-5483631 , 081-3837734

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หนองจอก) ถ.เชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กทม 10530
Email : contact@nongchoktrainning.com